• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Egitimpusulasi.net
Kitaplarım
Photo Flipbook Slideshow Maker
Site Menüsü
Site Haritası
2018 - 2019 Yılı, Proje Hazırlama Dersi, 1.Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

2018 - 2019 YILI, PROJE HAZIRLAMA DERSİ, 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
(Cevaplar en altta)

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(s26-27-28)

1)Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi en iyi ifade eder?

A)Bilgi, deneyler sonucu elde edilir.

B) Bilgi, insan ile nesne arasındaki bağdır.

C) Bilgi, doğruluğu ispat edilmeyen süreçtir.

D) Bilgi, maddenin gerçekliğidir.

E) Bilgi, varlığı açıklayan kavramdır.

 

2) I- Deniz suyu tuzludur.

II- Statik elektriğin çekim gücü vardır.

III- Güneş doğudan doğar.

IV-  Maddenin en küçük yapı taşı atomdur.

V- En küçük asal sayı 2’dir.

Yukarıdaki örneklerden hangileri gündelik bilgiye aittir?

A)I, III    

B)II, III    

C)I, IV    

D)II, V    

E)II, IV

 

3)Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

A)Zaman

B)Maliyet

C)İnsan

D)Kalite

E)Bilimsellik

 

4)Aşağıdakilerden hangisi bir proje konusu olamaz?

A)Uzayın sonsuz olması

B)Evsel atıkların değerlendirilmesi

C)Sınıfta oturma düzeni oluşturulması

D)Enerji tasarrufu sağlanması

E)Bitki yetiştirilmesi

 

5)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin niteliklerinden biri değildir?

A)Deneyseldir 

B)Eleştireldir     

C)Evrenseldir

D)Olgusaldır      

E)Soyuttur

 

6)Belli bir yönteme dayanmadan, sadece kişisel yaşantı sonucu elde edilen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilimsel bilgi     

B)Sanat bilgisi    

C)Gündelik bilgi

D)Dini bilgi             

E)Teknik bilgi

 

7)Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi araç gereç yapımıyla ilgilidir?

A)Dini bilgi             

B)Teknik bilgi     

C)Felsefi bilgi

D)Sanat bilgisi      

E)Gündelik bilgi

 

8)Havada ani sıcaklık yükselişi meydana gelince “Yağmur yağabilir.” denir.  Burada, “havanın ısınması” ile “yağmur” arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurulur. Fakat bu nedensellik ilgisi kişisel deneyimle kavranan bir bilgidir.

Buna göre, gündelik bilginin evrensel olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eleştirel olması

B)Akla dayalı olması

C)Çelişkiye yer vermemesi

D)Kişisel tecrübelere dayalı olması

E)Sonuçların kesin olması

 

9)            –Volta’nın pili icat etmesi

-Sümerlerin yazıyı icat etmesi

-Kopernik’ in, Dünya’nın kendi ekseni etrafında

döndüğünü keşfetmesi

Buna göre icat, hangi özelliği ile keşiften ayrılır?

A)Bilinenden yararlanarak yeni bir şey yaratma

B)Daha önceki benzer çalışmalardan yararlanma

C)Bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunma

D)Toplumsal gelişmeyi belirleyen etkenleri ortaya çıkarma

E)Bilim adamlarının ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkma

 

10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi “bilimsel doğru”yu belirtmektedir?

A)Elde edilen sonucun amaca uygunluğu

B)Elde edilen sonucun değer yargılarına uygunluğu

C)Elde edilen sonucun kurala uygunluğu

D)Kullanılan yöntemin amaca uygunluğu

E)Gerçeğe ve akla uygunluğu

 

11)”Gerçeğin kişiden bağımsız var olması, bilim adamının ele aldığı konuya önyargısız bir biçimde yaklaşmasını gerektirir.”

Yukarıdaki söz, bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

A)Akıl ilkelerine dayanması

B)Nesnel olması

C)Birikimli olarak ilerlemesi

D)Elverişli ortamda benimsenip yaygınlaşması

E)Var olan durumu belirlemesi

 

12)         I-Toplumsal oluşumlarda deney yapılmaz.

II-Tarih tekerrür değildir.

III-Biyolog, laboratuara mutlaka girmelidir.

IV-Bilimler, bilgiye kendi kuralları içinde ulaşır.

Yukarıdaki ifadelerde bilimin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A)Belli bir yöntemle elde edilir.

B)Neden-sonuç ilişkisine dayalıdır.

C)Evrensel niteliktedir.

D)Akla dayalı ve eleştireldir.

E)Sistemli bir bütündür.

 

13)Din, insanların yaşamlarını düzenleyen ve değerlerini belirleyen kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma ve çağdan çağa değişmeyen evrensel nitelikli bilgilerdir.

Bu açıklamayla dini bilginin hangi özelliği belirtilmiştir?

A)Tutarlı olması                              

B)Dogmatik olması

C)Kişisel olması               

D)Toplumsal olması

E)Genel geçer olması

 

14)         I.Konunun farlı yönlerine yönelme

II.Bilgiye belli bir sistemle ulaşma

III.Çözüme yönelik olma

Yukarıda verilen ifadeler, aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır?

A)Bilim     

B)Gözlem 

C)Araştırma 

D)Mülakat 

E)Deney

 

15)       I.    Nefes darlığı

            II.  Yeşil alanların azalması

            III. Nüfus artışı

            IV.  Üretim kaynaklarının azalması

            V.    Psikolojik bozukluklar

Yukarıdaki örneklerden hangisi ya da hangileri sağlıkla ilgili bir problemdir?

A)Yalnız I        

B)II, V      

C)I, IV      

D)II, III       

E)I, V

 

16)Aşağıdakilerden hangisi, problem belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) Problem ilgi çekici olmalıdır.

B) Problemi çözebilecek yeterlilikte olunmalıdır.

C) Problem konuları soyut olmalıdır.

D) Problemin çözüm yöntemi olmalıdır.

E) Probleme ait yeterli kaynak materyal bulunmalıdır.

 

17) Proje hazırlamak isteyen bir öğrenci için ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotez kurma

B) Materyal toplama

C) Planlama yapma

D) Problemleri tespit etme

E) Yöntem ve teknikleri seçme

 

18) “Her problemin çözümü belli bir sürece bağlıdır.” İfadesiyle, problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Zaman        

B) Orijinalliği     

C) Kaynak bulunması

D) Maliyeti        

E) Güncelliği

 

19) Bir ekmeğin; gıda mühendisine göre besin değeri, doktora göre sağlığa uygunluğu, fırıncıya göre ise maliyeti ve satışı problemdir. Aynı nesne veya olay, farklı kişilerin inceleme ve araştırma konusu olabilir.

Yukarıdaki açıklamada, problem belirlemenin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A)Nesne ve olaylardan bağımsız olduğu,

B)Kişilerin mesleklerine göre değişebildiği,

C)Somut olduğu zaman değişmeyeceği,

D)Soyut düşünceler içermesi gerektiği,

E)Herkese göre tek olduğu.

 

 20) Yakın çevresi ile ilgili proje yapmak isteyen bir öğrencinin, aşağıdaki problemlerden hangisini proje konusu olarak seçmesi uygun değildir?

A)Evde enerji tasarrufu

B)Atıkların dönüştürülmesi

C)Çevrenin ağaçlandırılması

D)Su kirliliğinin önlenmesi

E)Uzay kirliliği

 

 21) “Kahvaltı yapmak, öğrenmeyi olumlu etkiler.” diyen bir araştırmacı, bilimsel araştırmanın hangi basamağındadır?

A)Denence      

B)Gözlem         

C)Veri toplama

D)Deney                      

E)Sonuç

 

22)Aşağıdakilerden hangisi fen bilimlerine ait bir denencedir?

A)İnsan en değerli bir varlıktır.

B)Metaller elektriği iletir.

C)Öğrenciler çok duygusaldır.

D)Çevre, çocuklarımıza emanettir.

E) “5” bir doğal sayıdır.

 

23)Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri değildir?

A)Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

B)Eldeki verileri desteklemeli

C)Tahminlere açık olmalı

D)Üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmeli

E)Sınırları belli olmayan sorular olmalı

 

24)“Canlıların solunumu” ifadesi bir denence olamaz. Ancak “Kurbağalar, ağız yutak solunumu yoluyla oksijen ihtiyacını karşılar.” İfadesi bir denencedir.

Bu örnekte denecenin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)Değişebilir olmalı

B)Yordamaya uygun olmalı

C)Basit, açık ve sınırlı olmalı

D)Test edilebilmeli

E)Verilerle desteklenmeli

 

25) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir tahmin cümlesi değildir?

A)Eğer basınç artarsa gaz sıkışır.

B)Yağmur yağarsa yerler ıslanır.

C)Çeşmeler açık bırakılırsa sular donmaz.

D)Çok kazanırsan çok harcarsın.

E)Hava sıcak ise yoğurt daha iyi mayalanır.

CEVAPLAR

1- B  2-A  3-D  4-A  5-E  6-C  7-B  8-D  9-A  10-E  11-B  12-A  13-B  14-C  15-E  16-C  17-D  18-A  19-B  20-E  21-A  22-B  23-E  24-C  25-D

  
9935 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
3

1
2

*